Index

A | B | C | E | F | G | L | M | N | P | R | S | T | U | W

A

allow() (sudoku.sudoku.Matrix method)

B

Box (class in sudoku.sudoku)

C

can_see() (sudoku.sudoku.Matrix method)
(sudoku.sudoku.Point method)
can_see_by_group_number() (sudoku.sudoku.Number method)
can_see_those() (sudoku.sudoku.Point method)
Chain (class in sudoku.sudoku)
check_inobvious_number() (in module sudoku.sudoku)
check_line_last_possible_for_number() (in module sudoku.sudoku)
check_obvious_number() (in module sudoku.sudoku)
compare_result() (in module sudoku.sudoku)

E

emulator() (in module sudoku.sudoku)

F

fill_last_position_by_setting() (in module sudoku.sudoku)
fill_last_position_of_group() (in module sudoku.sudoku)
fill_only_one_possible() (in module sudoku.sudoku)

G

get_all_pos() (sudoku.sudoku.Matrix method)
get_group_number() (sudoku.sudoku.Box method)
GroupNumber (class in sudoku.sudoku)
guess() (in module sudoku.sudoku)

L

LineX (class in sudoku.sudoku)
LineY (class in sudoku.sudoku)

M

Matrix (class in sudoku.sudoku)

N

Number (class in sudoku.sudoku)

P

Point (class in sudoku.sudoku)
print_rec() (sudoku.sudoku.Matrix method)

R

read() (sudoku.sudoku.Matrix method)
reduce() (sudoku.sudoku.Matrix method)
reduce_by_emulate_possible_in_one_position() (in module sudoku.sudoku)
reduce_by_emulate_possible_number_in_group() (in module sudoku.sudoku)
reduce_by_group_number() (in module sudoku.sudoku)
reduce_by_two_possible_in_one_position() (in module sudoku.sudoku)
reg_method() (in module sudoku.sudoku)

S

set_obvious_method_for_pos() (in module sudoku.sudoku)
setit() (sudoku.sudoku.Matrix method)
(sudoku.sudoku.Number method)
solve() (in module sudoku.sudoku)
SolveMethod (class in sudoku.sudoku)
sort_unassigned_pos_by_possibles() (sudoku.sudoku.Matrix method)
sudoku (module)
sudoku.sudoku (module)
SudokuDone
SudokuError
SudokuStop
SudokuWhenPosSet

T

try_error() (in module sudoku.sudoku)

U

update_chain() (in module sudoku.sudoku)
update_group_number() (in module sudoku.sudoku)
update_indirect_group_number() (in module sudoku.sudoku)

W

write_down_possible() (in module sudoku.sudoku)